­Όροι και Προϋποθέσεις

Ο παρόντας ιστότοπος (στο εξής «ιστότοπος») αποτελεί ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα υπό την ιδιοκτησία του Παπαδόπουλου Παύλου που εδρεύει στο Στίβος, Δήμου Βόλβης με επωνυμία ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ και εκπροσωπείται νόμιμα με Α.Φ.Μ. 153126375 και αριθμό ΓΕΜΗ 125910806000, με αρμόδια ΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ.

Για λόγους απλότητας, οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αναφέρονται στον ιδιοκτήτη του ιστότοπου με τον όρο «πάροχος» ενώ αναφέρονται στο πρόσωπο που διαβάζει αυτούς τους όρους χρήσης με τον όρο «χρήστης» ή «χρήστες».

Ο ιστότοπος παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών και διαθέσιμων ενεργειών στο χρήστη όπως ενδεικτικά της προβολής πληροφοριών, πολυμεσικού υλικού, φορμών επικοινωνίας & συλλογής δεδομένων που έχουν ως στόχο την παροχή υπηρεσιών και εξυπηρέτησης στο χρήστη.

Ο χρήστης, εισερχόμενος στον ιστότοπο και κάνοντας χρήση οποιασδήποτε προσφερόμενης υπηρεσίας, αποδέχεται τους παρόντες όρους χρήσης ανεπιφύλαχτα και χωρίς καμιά εξαίρεση. Διαφορετικά, οφείλει να απέχει από τη χρήση του ιστότοπου και οποιασδήποτε προσφερόμενης υπηρεσίας.

Τέλος, ο πάροχος ενδέχεται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χρήσης όπως και όποτε είναι απαραίτητο. Είναι ευθύνη του χρήστη να ελέγχει περιοδικά τους όρους χρήσης για να διασφαλίσει ότι συμφωνεί με οποιεσδήποτε αλλαγές.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Ο πάροχος δεσμεύεται ως προς την εγκυρότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον ιστότοπο. Ωστόσο, στα πλαίσια της καλής πίστης, ο πάροχος δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που οφείλονται σε λάθος πληροφόρηση εκ μέρους του κατασκευαστή ή του προμηθευτή, που έχουν διαφύγει της προσοχής, ή έχουν προκύψει ακούσια, ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας του ιστότοπου εκ λόγων ανωτέρας βίας, ενώ αναλαμβάνει να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνης

Ο πάροχος δεν ευθύνεται και δεν αναλαμβάνει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά από:

 • τη χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστότοπου ή τρίτων διασυνδεδεμένων υπηρεσιών, ιστοσελίδων ή ροών δεδομένων.
 • το περιεχόμενο τρίτων διασυνδεδεμένων υπηρεσιών, ιστοσελίδων ή ροών δεδομένων που συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο (ενδεικτικά συνδέσμων, κώδικα ενσωμάτωσης, κλπ) με τον ιστότοπο.
 • τη χρήση ή/και έλλειψη καταλληλόλητας ή/και έλλειψη συμβατότητας των προϊόντων που πωλούνται μέσω του ιστότοπου.
 • την ακύρωση ή/και μη εκτέλεση ή/και καθυστέρηση παραγγελιών για οποιαδήποτε αιτία.
 • τεχνικές δυσλειτουργίες του ιστότοπου ή τρίτων διασυνδεδεμένων υπηρεσιών, ιστοσελίδων ή ροών δεδομένων που οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία.
 • δυσλειτουργίες ή ανακρίβειες στις παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες που οφείλονται σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
 • ασυμβατότητα του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του χρήστη σε σχέση με τον ιστότοπο ή τρίτες διασυνδεδεμένες υπηρεσιές, ιστοσελίδες ή ροές δεδομένων.

Ο πάροχος αναλαμβάνει να ενεργεί άμεσα και με ακρίβεια σε θέματα που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, τις σχετιζόμενες με αυτά πληροφορίες όπως ενδεικτικά, πολυμεσικό υλικό, τεχνικές προδιαγραφές, στοιχεία κόστους που τα συνοδεύουν, τυχόν προσφορές, κλπ.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και στα πλαίσια της καλής πίστης, ο πάροχος αναλαμβάνει να ενημερώσει το χρήστη άμεσα για οποιαδήποτε μεταβολή σχετικά με τα προαναφερθέντα μέσω του ιστότοπου ή οποιοδήποτε άλλου εύλογου μέσου σε σχέση με την εκάστοτε περίσταση. Ωστόσο, υπό το πρίσμα των προαναφερθέντων, ο πάροχος δεν εγγυάται:

 • τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που παρουσιάζονται στον ιστότοπο.
 • την ορθότητα των πληροφοριών και του υλικού που συνοδεύουν τα προϊόντα που παρουσιάζονται στον ιστότοπο.
 • την καταλληλότητα, συμβατότητα ή ασφάλεια των προϊόντων που παρουσιάζονται στον ιστότοπο.
 • το επίπεδο ποιότητας ή/και την εγκυρότητα τυχών πιστοποιήσεων των προϊόντων που παρουσιάζονται στον ιστότοπο.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά των τίτλων, κειμένων, σημάτων, γραφιστικών, εικόνων ή οποιασδήποτε μορφής πολυμεσικού υλικού αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του παρόχου ή τρίτων μερών από τα οποία ο πάροχος έχει λάβει τις σχετικές άδειες χρήσης για τις δικές του αποκλειστικά ανάγκες.

Ως εκ τούτου, το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου προστατεύεται από διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου ή/και διεθνών συμβάσεων.

Η παροχή του προαναφερθέντος περιεχόμενου από τον ιστότοπο, δε θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να εκληφθεί από το χρήστη ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του σε καμιά μορφή και για κανένα λόγο χωρίς πρότερη άδεια των αποκλειστικών κατόχων των δικαιωμάτων του περιεχόμενου.

Ευθύνη χρήστη

Ο χρήστης αποδέχεται πως η χρήση του ιστότοπου, των παρεχόμενων υπηρεσιών και του περιεχομένου δύναται να πραγματοποιείται μόνο στα πλαίσια της καλής πίστης. Υπό τα πλαίσια των σχετικών διατάξεων του νόμου και διεθνών συμβάσεων, δεν επιτρέπεται:

 • οποιαδήποτε ενέργεια ή/και κοινοποίηση με οποιοδήποτε μέσο, περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί προσβολή ή παρενόχληση με οποιοδήποτε τρόπο, προσβάλει την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο, παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του παρόχου ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.
 • οποιαδήποτε ενέργεια ή/και κοινοποίηση με οποιοδήποτε μέσο, περιεχομένου που προκαλεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή/και αλλοίωση ή και δυσλειτουργία της υλικοτεχνικής υποδομής του παρόχου ή τρίτων προσώπων.
 • οποιαδήποτε ενέργεια ή/και κοινοποίηση με οποιοδήποτε μέσο, περιεχόμενου που έχει ως στόχο την συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με τον πάροχο, εργαζόμενους στον πάροχο ή οποιαδήποτε τρίτο πρόσωπο.
 • οποιαδήποτε ενέργεια ή/και κοινοποίηση με οποιοδήποτε μέσο, περιεχομένου που υποκινεί σε ενέργειες αντίθετες στην ισχύουσα νομοθεσία.
 • η συμπλήρωση ψευδών στοιχείων στην καρτέλα δημιουργίας λογαριασμού του χρήστη καθώς και για λόγους συμπλήρωσης απαραίτητων στοιχείων για τη δημιουργία παραγγελίας και αποστολής της.

Προσωπικά δεδομένα και ασφάλεια συναλλαγών

Ο πάροχος δεσμεύεται για το απόρρητο και την προστασία των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών από τον ιστότοπο, την εξυπηρέτηση του χρήστη καθώς και την ασφάλεια των συναλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες ο χρήστης πρέπει να διαβάσει την Πολιτική Απορρήτου και Cookies που προσφέρει ο πάροχος δια μέσω του ιστότοπου.Επιπρόσθετα ο χρήστης αποδέχεται την Πολιτική Απορρήτου & Cookies του παρόχου κάνοντας χρήση του ιστότοπου και οποιασδήποτε προσφερόμενης υπηρεσίας.

Διαθεσιμότητα αποθέματος προϊόντος.

Τα προϊόντα του καταστήματος χωρίζονται σε 4 κατηγορίες ανάλογα με την διαθεσιμότητα τους. Αναλυτικότερα:

 1. Άμεσα Διαθέσιμο: Το προϊόν είναι διαθέσιμο και η αποστολή του γίνεται σε διάστημα 2 εργάσιμων ημερών.
 2. Μη Διαθέσιμο: Το προϊόν έχει εξαντληθεί και πιθανόν να παραληφθεί πάλι στο μέλλον.

 

Τρόποι Πληρωμής

Ο χρήστης που κάνει αγορές στο ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να επιλέξει μέσα από τρεις τρόπους πληρωμής.

 1. Αντικαταβολή: Με αυτόν τον τρόπο πληρωμής ο χρήστης πληρώνει το αντίτιμο της παραγγελίας του την ώρα της παραλαβής των προϊόντων από την εταιρία Courier, υπεύθυνη για την παράδοση των.
 2. Πληρωμή με Πιστωτική/Χρεωστική κάρτα: Ο χρήστης πληρώνει την παραγγελία του μέσα από το ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον ηλεκτρονικών συναλλαγών Eurobank E-Commerce.
 3. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: Ο χρήστης καταθέτει το αντίτιμο της παραγγελίας του σε έναν από τους διαθέσιμους λογαριασμούς που έχει ο πάροχος σε συνεργασία με τις εκάστοτε Τράπεζες. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν διαθέτει λογαριασμό με τράπεζα που συνεργάζεται ο πάροχος, επιβαρύνεται ο ίδιος ο χρήστης με τις διατραπεζικές χρεώσεις που ισχύουν.
  Οι παραγγελίες με την μέθοδο πληρωμής «Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό» αποστέλλονται μόνο μετά την ορθή κατάθεση του αντιτίμου της παραγγελίας από τον χρήστη.
 4. Πληρωμή μέσω Paypal: Πληρώνετε εύκολα και γρήγορα μέσα από το ασφαλές περιβάλλον της Paypal.

Κόστος Αποστολής και Μεταφορικά Έξοδα

Ελλάδα

-Η παραγγελία σου αποστέλλεται μέσω courier ή μεταφορικής εταιρίας, με χρόνο παράδοσης 1-2 εργάσιμες ημέρες στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης και 1-3  εργάσιμες ημέρες στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι παραδόσεις σε δυσπρόσιτες περιοχές αναμένεται να παραδοθούν σε 1-5 εργάσιμες ημέρες.

 • Τα μεταφορικά έξοδα σε όλη την Ελλάδα είναι 2,99€.
 • Για παραγγελίες 49€ και άνω, τα μεταφορικά έξοδα είναι δωρεάν.

-Αποστολή με BOX NOW

Κατά το Checkout μπορείς να επιλέξεις να στείλουμε την παραγγελία σου μέσω της BOX NOW, με χρόνο παράδοσης μέσα σε 24 ώρες για όλη την Ελλάδα!

 • Τα μεταφορικά έξοδα με BOX NOW είναι 1,00€.
 • Για παραγγελίες 15€ και άνω, τα μεταφορικά έξοδα είναι δωρεάν.

*Για την αποστολή της παραγγελίας σου μέσω BOX NOW δίνεται η δυνατότητα μόνο ηλεκτρονικής πληρωμής μέσω Χρεωστικής/Πιστωτικής κάρτας ή Paypal.

Κύπρος

Οι αποστολές των παραγγελιών γίνονται μέσω courier ή μεταφορικής εταιρίας, με χρόνο παράδοσης 2-4 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα παράδοσης. Για αποστολές προς την Κύπρο παρέχονται μόνο οι μέθοδοι πληρωμής με Κάρτα, Τραπεζική Κατάθεση ή Paypal.

 • Τα μεταφορικά έξοδα σε όλη την Κύπρο είναι 15,00€.
 • Για παραγγελίες 100€ και άνω, τα μεταφορικά έξοδα είναι δωρεάν.

Πολιτική Επιστροφών

Ελαττωματικό Προϊόν

Ο χρήστης κατά την παραλαβή οφείλει να εξετάσει την ακεραιότητα του προϊόντος καθώς και την ύπαρξη ελαττωμάτων. Σε περίπτωση ελλατωματικού προϊόντος θα πρέπει ενημερωθεί την ίδια ημέρα ο πάροχος για να ακολουθήσει η αποστολή πίσω του ελαττωματικού προϊόντος και να γίνει η αντικατάσταση του από κάποιο άλλο με επιβάρυνση στα μεταφορικά του παρόχου. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί αντικατάσταση προϊόντος και να ζητήσει τα χρήματα του πίσω. Στην περίπτωση της επιστροφής των χρημάτων γίνεται με τραπεζική μεταφορά σε λογαριασμό τραπέζης που συνεργαζόμαστε, διαφορετικά μπορεί να προκύψουν επιπλέον κόστη διατραπεζικής συναλλαγής για τον χρήστη. Η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται μέσα σε 30 ημέρες το πολύ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει η αντικατάσταση του προϊόντος είναι η συσκευασία του προϊόντος καθώς και το ίδιο το προϊόν να είναι άθικτα, να μην έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν και ο χρήστης να διαθέτει την απόδειξη είσπραξης ή το τιμολόγιο.

Μετά το πέρας 14 ημερών από την ημέρα παραλαβής, χωρίς να έχει ενημερωθεί ο πάροχος για το ελαττωματικό προϊόν δεν δύναται η αντικατάσταση του ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια αποζημίωσης.

Ειδική σημείωση για Funko POP! φιγούρες:

Οι φιγούρες Funko POP! παράγονται μαζικά σε γραμμές παραγωγής εργοστασίων. Αυτό σημαίνει ότι πιθανόν κάποιες φιγούρες να έχουν ατέλειες ή σημάδια σχετικά με το χρώμα ή το υλικό της φιγούρας. Αυτό θεωρείται απολύτως φυσιολογικό και δεν μπορεί να λογιστεί ως ελάττωμα στην φιγούρα και κατ’ επέκταση ως ελαττωματικό προϊόν.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ο χρήστης έχει στη διάθεση του 14 ημέρες από την παραλαβή της παραγγελίας του για να επιστρέψει το προϊόν. Θα πρέπει πρώτα να έχει προηγηθεί επικοινωνία με τον πάροχο και η επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων ανήκει στον χρήστη. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή του προϊόντος είναι η άθικτη συσκευασία του προϊόντος όπως και το ίδιο προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να είναι στην κατάσταση στην οποία παρελήφθη. Ακόμη, η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να συνοδεύεται από το ανάλογο παραστατικό. Στην περίπτωση της επιστροφής των χρημάτων γίνεται με τραπεζική μεταφορά σε λογαριασμό τραπέζης που συνεργαζόμαστε, διαφορετικά μπορεί να προκύψουν επιπλέον κόστη διατραπεζικής συναλλαγής για τον χρήστη. Η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται μέσα σε 30 ημέρες το πολύ.

Μετά το πέρας των 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας δεν επιτρέπεται η επιστροφή των προϊόντων.

Ακύρωση Παραγγελίας – Μη παραλαβή προϊόντος

Ο χρήστης, σε περίπτωση που επιθυμεί την ακύρωση της παραγγελίας του, οφείλει να το κάνει μέσα σε 24 ώρες ή προτού αποσταλεί, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πάροχου αλλά και του ίδιου.

Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα της μη παραλαβής του προϊόντος.

Πόντοι Ανταμοιβής (Collector Coins) και Επιστροφές Προϊόντων.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων ή προϊόντος λόγω άσκησης του Δικαιώματος Υπαναχώρησης ή Μη παραλαβής του προϊόντος, θα αφαιρούνται από τον χρήστη οι πόντοι ανταμοιβής που έλαβε για την αγορά των.

Σε περίπτωση αντικατάστασης προϊόντος με διαφορετικούς πόντους ανταμοιβής, θα αφαιρούνται ή προστίθενται πόντοι ανταμοιβής ανάλογα με τους πόντους του προϊόντος αντικατάστασης.

Τα Collector Coins δύναται να εξαργυρωθούν μόνο αφαιρούμενα από το συνολικό ποσό κάθε συναλλαγής και μόνο εάν αυτό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού της συναλλαγής.

Σε καμία των περιπτώσεων δεν δύνανται οι χρήστες να εξαργυρώσουν Collector Coins με τρόπο διαφορετικό απ΄ότι παραπάνω.

Ο πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν δεσμεύεται έναντι καμίας απαίτησης από τους χρήστες ή οποιονδήποτε, για Collector Coins που δεν έχουν εξαργυρωθεί.

Nerd Quiz

Το quiz στο οποίο λαμβάνει μέρος ο χρήστης είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε ο χρήστης με λογαριασμό να ανταμοίβεται με collector coins μια φορά για κάθε μοναδικό quiz που λαμβάνει μέρος. Ο χρήστης δεν μπορεί να παίξει στο quiz πάνω από μια φορά.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος λογαριασμός χρησιμοποιεί το Super Quiz αποκλειστικά και μόνο για συγκέντρωση CCs, χωρίς να πραγματοποιεί αγορές στο e-shop, ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του λογαριασμού από το παιχνίδι και αφαίρεση όλων των CCs, χωρίς ειδοποίηση.

Τελευταία τροποποίηση 05 Οκτωβρίου 2023.